JN Burnett

JN Burnett

JN Burnett

Lower Mainland Tournament


Players:
Tiffany Yeung, Heydan Lam, Queenie Chen, Coco Tu, Eric Chen?, Baolin Zhao, Harry Wang, John Huang, Roy Lee, Chelsea Huang, Cherry Liang, Emily Peng, Leif Xie, Joey Huang, Shirley Ma?, Shiyao Jin