MacNeill

MacNeill

Lower Mainland Tournament


Top row
Mike Xian; Tommy Wu; Cody Mo; David Zheng; Haley He; Hill Shen; Alvin Li; Aska Wong; Sky Tan; Josh Li; Jerry Lou

Bottom row
Lorin Garcia; Angela Wang; Shaireen Gonzalo; Hanna Gonzalo; Sally Park; Lin Zhao; Maggie He; Kaylee Li; Kally Zhang; Tim Ma