MacNeill

MacNeill

MacNeill

Lower Mainland Tournament


Players:
Josh Li, Jackson Nie, Sky Tan, Hill Shen, Alvin Li, Ethan Wang, Rachel, Yuen Destinie, Yang Serena, Yeung Vivian Yan, Tim Ma, Kingson Tan, Jeff Zhao, Kelly Zhang, Cassie Chen, Angela Wang, Angel Wu