Moscrop

Moscrop

Moscrop

Lower Mainland Tournament


Back row:
Melanie Chow (Teacher Sponsor), Rex Zheng, John Chiang, Kyle Shi, Dannison Liao, Thomas He, Patrick Zhu, Kevin Guo, Alvin Lau (Coach)

Front row:
Melanie Leung (Team Manager), Grace Wu, Trevor Yu (Coach), Ming Tong Li, Jennifer Tsang, Kassandra Lou Tanedo, Julianna Liao, Diane Chiang, Jessica Hsu
Missing: Christina Nieh