Mount Douglas

Mount Douglas

Vancouver Island 2


Players
Girls: Ellie Vance, Jamie Yang, Lulu Zhang, Connie He, Julia Hoang, Bessie Guo, Olivia Fan, Kiana Sarari, Bianca Bautista, Tiffany Huang

Boys: Aaron Lin, Justin Siu, Nick Baker, David Tong, Leon Chen, Darren Shui, Novak Nguyen, Theodore Ruan, Aland Chang, Paco Sin